کرج http://karaj.mihanblog.com 2018-12-17T17:26:45+01:00 text/html 2016-11-08T05:34:33+01:00 karaj.mihanblog.com Amin توقع http://karaj.mihanblog.com/post/2 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA">آیا به این حالت دقت کرده اید که&nbsp; وقتى دستتان رو با كاغذ میبرید اذیتتان میكند، میسوزد و&nbsp; از فكرتان بیرون نمی رود...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA">&nbsp;اما مثلا وقتى دستتان&nbsp; با چاقو میبرد،بعد چند دقیقه فراموش میكنید!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA">در واقع كاغذ از چاقو بّرنده تر نیست، <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA">ولی شما از كاغذ «توقع» نداشتید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA">این حكایت بعضی از آدمهاست...<o:p></o:p></span></p> text/html 2016-08-02T01:16:35+01:00 karaj.mihanblog.com Amin کیفیت اندیشه ها http://karaj.mihanblog.com/post/1 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA">شادمانی تو در روزهای زندگی،<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA">بستگی به کیفیت اندیشه هایت دارد …<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA">ذهنت آرام و زندگیت شاد.<o:p></o:p></span></p>