کرج tag:http://karaj.mihanblog.com 2019-01-19T08:28:18+01:00 mihanblog.com توقع 2016-11-08T05:34:33+01:00 2016-11-08T05:34:33+01:00 tag:http://karaj.mihanblog.com/post/2 Amin آیا به این حالت دقت کرده اید که  وقتى دستتان رو با كاغذ میبرید اذیتتان میكند، میسوزد و  از فكرتان بیرون نمی رود...  اما مثلا وقتى دستتان  با چاقو میبرد،بعد چند دقیقه فراموش میكنید! در واقع كاغذ از چاقو بّرنده تر نیست، ولی شما از كاغذ «توقع» نداشتید. این حكایت بعضی از آدمهاست... آیا به این حالت دقت کرده اید که  وقتى دستتان رو با كاغذ میبرید اذیتتان میكند، میسوزد و  از فكرتان بیرون نمی رود...

 اما مثلا وقتى دستتان  با چاقو میبرد،بعد چند دقیقه فراموش میكنید!

در واقع كاغذ از چاقو بّرنده تر نیست،

ولی شما از كاغذ «توقع» نداشتید.

این حكایت بعضی از آدمهاست...

]]>
کیفیت اندیشه ها 2016-08-02T01:16:35+01:00 2016-08-02T01:16:35+01:00 tag:http://karaj.mihanblog.com/post/1 Amin شادمانی تو در روزهای زندگی، بستگی به کیفیت اندیشه هایت دارد …   ذهنت آرام و زندگیت شاد. شادمانی تو در روزهای زندگی،

بستگی به کیفیت اندیشه هایت دارد …

 

ذهنت آرام و زندگیت شاد.

]]>